0%

Som Vaším hlasom spravodlivosti

Právne služby v dobrých rukách

Dobrý advokát je ako priateľ v núdzi

Vaše záujmy sú stredobodom mojej pozornosti

Právne problémy a prekážky sú súčasťou reality. V prípade ak Vás priviedli do situácie, v ktorej si sami neviete poradiť, pokojne sa prosím obráťte na mňa.

Podnikám pod obchodným menom JUDr. Michael Medviď – advokát a  som zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6470 a v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1566.

Právnické vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v akademických rokoch 2004/2005 až 2008/2009. Správcovskú skúšku som vykonal v roku 2011. Advokátsku skúšku som vykonal v roku 2013. V minulosti som pôsobil aj ako ako príslušník policajného zboru SR.

JUDr. Michael Medviď

O mne

Zobraziť
Procesy a cena

Cena

Advokátsku činnosť vykonávam bez časového obmedzenia podľa časových potrieb za nižšie optimalizované ceny.

Výsledok a kvalita

Proces

Advokáciu vykonávam osobne a ťažím najmä z vlastnej praxe, štúdia odbornej literatúry či právnych portálov.

Odborný prístup

Výsledok

Zameriavam sa na výsledok poskytnutej právnej služby v dohodnutom termíne.

Mobilita

Mobilita

Pôsobím na celom území Slovenska najmä v Košiciach a Bratislave. Investujem do informačných technológií uľahčujúcich produktivitu.

Charakteristika

Zobraziť

Právne služby

 • právne poradenstvo
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, notármi, exekútormi a inými orgánmi verejnej moci
 • vymáhanie pohľadávok, priama komunikácia s dlžníkom
 • obhajoba v trestných veciach
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností, elektronické návrhy na vklad do katastra
 • zakladanie obchodných spoločností, zápisy zmien zapísaných údajov  obchodnom registri, likvidácie obchodných spoločností
 • právne poradenstvo v občianskych, obchodných, rodinných a pracovných veciach
 • právne poradenstvo v oblasti zmluvného práva, príprava alebo kontrola zmlúv
 • návrhy na zápis do registra partnerov verejného sektora, registra hospodárskych subjektov
 • právne poradenstvo v oblasti pobytov cudzincov na území Slovenskej republiky, zastupovanie v konaniach
 • správa majetku
 • správa majetku v konkurznom konaní
 • právna pomoc v oblasti konkurzného práva
 • reštrukturalizácie obchodných spoločností

Právne služby

Zobraziť

Kontakt

Fakturačné údaje

Obchodné meno: JUDr. Michael Medviď – advokát
Adresa sídla: Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
IČO: 42 245 672
DIČ: 1082 145 724
Úradné hodiny: nonstop

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4713 2590

+421 918 530 350
medvid@medvid.sk

Kontakt

Zobraziť