0%

Právne služby v dobrých rukách

Spokojnosť klientov s poskytnutím právnych služieb je mojou záľubou.

Podnikám pod obchodným menom JUDr. Michael Medviď – advokát a  som zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6470 a v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1566.
Právne služby poskytujem vo všetkých právnych oblastiach.

Právnické vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v akademických rokoch 2004/2005 až 2008/2009. Správcovskú skúšku som vykonal v roku 2011. Advokátsku skúšku som vykonal v roku 2013. Právnu prax som získaval už od roku 2000 ako príslušník policajného zboru SR.

JUDr. Michael Medviď

O mne

Zobraziť
Procesy a cena

Procesy a cena

Advokátsku činnosť vykonávam bez časového obmedzenia podľa časových potrieb za nižšie optimalizované ceny.

Výsledok a kvalita

Výsledok a kvalita

Zameriavam sa na výsledok poskytnutej právnej služby. Samozrejmosťou je dodržanie stanovených termínov.

Odborný prístup

Odborný prístup

Advokáciu vykonávam osobne a ťažím z vlastnej právnej praxe, štúdia odbornej literatúry i judikatúry.

Mobilita

Mobilita

Pôsobím na celom území Slovenska. Investujem do informačných technológií uľahčujúcich produktivitu.

Charakteristika

Zobraziť

Právne služby

 • právne poradenstvo
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, notármi, exekútormi a inými orgánmi verejnej moci
 • vymáhanie pohľadávok, priama komunikácia s dlžníkom
 • obhajoba v trestných veciach
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností, elektronické návrhy na vklad do katastra
 • zakladanie obchodných spoločností, zápisy zmien zapísaných údajov  obchodnom registri, likvidácie obchodných spoločností
 • právne poradenstvo v občianskych, obchodných, rodinných a pracovných veciach
 • právne poradenstvo v oblasti zmluvného práva, príprava alebo kontrola zmlúv
 • návrhy na zápis do registra partnerov verejného sektora, registra hospodárskych subjektov
 • právne poradenstvo v oblasti pobytov cudzincov na území Slovenskej republiky, zastupovanie v konaniach
 • správa majetku
 • správa majetku v konkurznom konaní
 • právna pomoc v oblasti konkurzného práva
 • reštrukturalizácie obchodných spoločností

Právne služby

Zobraziť

Kontakt

Fakturačné údaje

Obchodné meno: JUDr. Michael Medviď – advokát
Adresa sídla: Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
IČO: 42 245 672
DIČ: 1082 145 724
Úradné hodiny: nonstop

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4305 5591

+421 918 530 350
medvid@medvid.sk

Kontakt

Zobraziť